W miniony wtorek prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz, zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

– W imieniu Związku Miast Polskich, wyrażając jednocześnie stanowisko całego środowiska samorządowego, jak również znacznej liczby podmiotów komunalnych działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, zwracam się z prośbą o odmowę podpisania ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw i przekazanie jej w trybie art. 122 ust. 5 Konstytucji Sejmowi do ponownego rozpatrzenia – rozpoczyna list prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz.

W przypadku niepodzielenia przez prezydenta zarzutów strony samorządowej, biorąc pod uwagę wątpliwości związane z nowelizacją uzzw, prezes ZMP prosił o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją.

Członkowie ZMP podkreślają, że ustawa dotyczy ważnego zadania własnego gmin, czyli zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Według nich przekazanie tej roli do instytucji rządowej, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację tego zadania, pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Prezes ZMP zwraca również uwagę na liczne uchybienia proceduralne, które miały miejsce podczas procesu legislacyjnego i które świadczą o naruszeniu zasady prawidłowej legislacji w rozumieniu art. 2 Konstytucji. Powołuje się przy tym na opinie prawników i profesorów, w tym prof. B. Banaszaka i prof. Krystiana Ziemskiego.

W rozmowie z nami rzeczniczka prasowa ZMP, Joanna Proniewicz, zaznaczyła, że Związek liczy na pozytywną odpowiedź prezydenta, który do tej pory uwzględniał postulaty samorządów. Zapowiedziała też, że samorządowcy są gotowi do podjęcia rozmów w tej sprawie, których według nich zabrakło podczas prac nad nowelizacją.

Przypomnijmy, że strona samorządowa KWRiST wraz z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” złożyła już wcześniej w tej sprawie petycję do Sejmu, która została rozpatrzona negatywnie.

Czytaj więcej

Skomentuj