Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Celem rozporządzenia jest określenie wymagań dla procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i dla odpadów powstających w tych procesach. Wiąże się to także z realizacją wymagań unijnych.

Celem biologicznego przetwarzania frakcji ulegającej biodegradacji jest możliwie szybka ich stabilizacja. Proces powinien być tak prowadzony, aby emisja zanieczyszczeń powstająca w wyniku rozkładu frakcji organicznej – odpowiedzialnej za emisję metanu na składowiskach – była nieuciążliwa dla środowiska oraz by uzyskać nieuciążliwy zapachowo materiał – uzasadnia nowe przepisy Ministerstwo Klimatu.

– Biologiczne przetwarzanie powoduje redukcję ilości gazu cieplarnianego emitowanego ze składowisk i zanieczyszczonych odcieków. Uzyskuje się również redukcję masy i objętości przetworzonych odpadów – dodaje resort.

Rozładunek i przetwarzanie odpadów tylko w obiektach zamkniętych – nowy projekt ministerstwa

Wymagania dla instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych są konieczne ze względu na nową definicję instalacji komunalnej oraz odstąpienie od regionalizacji instalacji, argumentuje resort.

W rozporządzeniu zapisano m.in. następujące rozwiązania:

  • określenie definicji pojęcia “instalacja” w odniesieniu do zakładów przetwarzania odpadów;
  • obowiązek rozładunku i przetwarzania odpadów w obiektach zamkniętych;
  • doprecyzowano rodzaje odpadów klasyfikowanych jako odpady o kodzie ex 19 12 12;
  • dopuszczono możliwość wydzielenia frakcji podsitowej odpadów o wielkości do 20 mm;
  • dopuszczono możliwość powstania z odpadów poddanych mechanicznemu przetworzeniu, odpadów, które nie ulegają biologicznemu rozkładowi;
  • wprowadzono prowadzenie procesu mechanicznego przetwarzania odpadów takich jak: 20 01 – Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01), 20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji, ex 20 03 02 – Odpady z targowisk nieulegające biodegradacji oraz 15 01 – odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) przez ich doczyszczanie oraz rozsortowywanie;
  • doprecyzowano możliwości zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 powstających w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów.

Głównym celem opracowywanego projektu rozporządzenia jest określenie warunków dla przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w taki sposób, aby uzyskany stabilizat nie zawierał już odpadów ulegających biodegradacji i mógł być bezpiecznie unieszkodliwiany na składowisku odpadów – zaznacza ministerstwo.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie rozporządzenia

Czytaj więcej

Skomentuj