Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, który m.in. ma wyeliminować pojawiające się wątpliwości dotyczące opłat za usługi wodne.

W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury zaproponowano m.in. dostosowanie brzmienia przepisów dotyczących opłat za usługi. Ma ono wyeliminować pojawiające się wątpliwości.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest dookreślenie wymogów, którymi podlegają wnioskodawcy w zakresie zgód wodnoprawnych, decyzji określających charakter wód, ustalających linię brzegu, jak również decyzji zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Ma to usprawnić postępowania administracyjne.

Proponuje się również doprecyzowanie przepisów dotyczących przekazywania analizy ryzyka oraz procedury ustanawiania stref ochrony ujęć i obszarów ochronnych.

Projektodawca wskazał ponadto, że związku z faktem, iż w sytuacjach nadzwyczajnych czynności polegające na likwidacji przyczyn i szkód powstałych w wyniku awarii, klęsk żywiołowych, pożarów lub innych miejscowych zagrożeń powinny być podejmowane bezzwłocznie i często wiążą się z koniecznością wykonania urządzeń wodnych, istnieje konieczność wprowadzenia regulacji dotyczących trybu nadzwyczajnego w tym zakresie. „Przy zachowaniu obecnego brzmienia przepisów, przeprowadzanie w takich przypadkach pełnego procesu inwestycyjnego, w tym uzyskanie stosownych zgód wodnoprawnych powoduje wydłużenie czasu reakcji na występujące zagrożenia, co może mieć negatywne skutki dla ochrony zdrowia i życia ludzi oraz mienia, a także środowiska przyrodniczego” – wyjaśnia projektodawca.

Projekt dodatkowo zakłada rozbudowę systemu kontroli nad gospodarką ściekową, w szczególności nałożenie dodatkowych obowiązków na przedsiębiorstwa oczyszczające ścieki w celu zapobieżenia występowaniu poważnym awariom i podejmowania dodatkowych działań w przypadku wystąpienia takich awarii.

Jak czytamy w wykazie, Rada Ministrów ma przyjąć projekt w IV kwartale 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj