Senat zaproponował kilka poprawek do nowelizacji Prawa wodnego. Nowe przepisy mają wdrożyć dyrektywę unijną dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych i zamknąć postępowanie wobec Polski z powodu niewdrożenia na czas regulacji dyrektywy.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 47 senatorów, nikt nie był przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu. Teraz nowelą Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw ponownie zajmie się Sejm.

Nowela Prawa wodnego wdraża unijną dyrektywę Rady 91/271/EWG

Senatorowie poparli w sumie osiem poprawek do noweli. Jedna z nich przewiduje, że dochody związane z karami miałby trafiać do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a nie do Wód Polskich, czy do budżetu państwa.

Nowela Prawa wodnego wdraża unijną dyrektywę Rady 91/271/EWG, dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Ustawa ma umożliwić zamknięcie postępowania toczącego się wobec Polski w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz uniknięcie ewentualnych kar w przypadku skierowania przez Komisję Europejską (KE) sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Procedurą naruszeniową objętych jest 1285 aglomeracji na 1587 ujętych w piątej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ściegów Komunalnych.

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie dotacji przyznawanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez Wody Polskie dotyczącej wytwarzania energii z odnawialnych źródeł innych niż elektrownie wodne. Dają też możliwość przyznawania Wodom Polskim dotacji podmiotowych zamiast wyłącznie dotacji celowych.

Ustawa m.in. doprecyzowuje zakres i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w samorządach. Precyzuje dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Określa zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Nowela precyzuje przepisy dotyczące procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), reguluje też powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Czytaj więcej

Skomentuj