W środę senacka Komisja Środowiska poparła przyjęcie prawa ochrony środowiska z jedną poprawką. Senatorowie chcą weryfikacji tego, czy inwestycje w OZE ubiegające się o przesunięcie terminu wprowadzenia prądu do sieci są realizowane.

W środę senacka Komisja Środowiska zajmowała się prawem ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Główne zapisy ustawy dotyczą kwestii walki z hałasem, ale na etapie prac sejmowych do projektu został wprowadzony przepis dotyczący przesunięcia terminu na wprowadzenie prądu do sieci z nowo powstających instalacji OZE. Pierwotny termin upływał z końcem czerwca 2022 r., tymczasem Sejm przesunął termin do 16 lipca 2024 r.

Trzeba będzie udowodnić że inwestycja jest w realizacji

Tej właśnie regulacji dotyczy poparta przez senacką Komisję Środowiska poprawka, zgłoszona przez senatora Stanisława Gawłowskiego (senator niezrzeszony). Zgodnie z jego propozycją do wniosku o przesuniecie terminu, jaki inwestor ma złożyć, powinny zostać dołączone dokumenty poświadczające uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji lub pozwolenia na budowę. Poprawka ma na celu eliminację tych inwestycji, które w ogóle nie zostały jeszcze rozpoczęte.

Zaktualizowane metody oceny hałasu

Głównym celem ustawy Prawo ochrony środowiska są kwestie walki z hałasem. Zgodnie z tymi przepisami, podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu (tj. zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców) będą musiały stosować zaktualizowane metody oceny hałasu, określone w przepisach unijnych.

Nowela zakłada, że organy ochrony środowiska (tj. marszałkowie województw) i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażone w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego.

Marszałek będzie mógł nakładać obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego

Marszałek województwa będzie mógł też nakładać – na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, które usytuowane są w miastach na prawach powiatu – obowiązek sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa przeglądu ekologicznego. Przegląd ekologiczny dostarcza informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko, a w przypadku, gdy obiekt nie spełnia przepisów o ochronie środowiska – proponuje działania naprawcze.

Co z lokalizacją nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej?

Nowela pozwoli też uregulować w rozporządzeniu sposób ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Takie rozporządzenie ma określać np. rodzaje poważnych awarii przemysłowych i parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków takich awarii.

 

Czytaj więcej

Skomentuj