Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka ogłosił rozpoczęcie prac nad pilotażowym projektem instalacji pomp ciepła z wykorzystaniem otworowych wymienników ciepła dla obszarów Krynicy Zdroju i Rabki Zdroju. Prace będą realizowane przez 12 miesięcy, a projekt będzie finansowany w ramach programu „Polska Geotermia Plus” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak zaznaczył minister Kurtyka, rejony Krynicy Zdroju i Rabki Zdroju są szczególnie cenne ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe i zdrowotne, a zwłaszcza na wykorzystywane tu wody lecznicze.

– Zależy nam na wsparciu zrównoważonego rozwoju cennych przyrodniczo i gospodarczo rejonów uzdrowiskowych oraz ochronie zdrowia ich mieszkańców. Dlatego poprawa jakości powietrza na tych obszarach jest dla nas priorytetem. Jednym ze sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń jest właśnie wykorzystanie energii geotermalnej – powiedział.

Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, wiceminister Piotr Dziadzio zaznaczył, że głównym celem projektu, obok poprawy jakości powietrza, jest zwiększenie wykorzystania płytkiej energii geotermalnej.

– Głównym rezultatem tego pilotażowego projektu będzie rozpoznanie i ocena parametrów energetycznych ośrodka skalnego z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych w zakresie możliwości stosowania technologii grzewczych opartych o gruntowe pompy ciepła oraz wytypowanie najkorzystniejszych potencjalnych lokalizacji dla ich instalacji – wyjaśnił. – Chcemy opracować założenia i rekomendacje dla realizacji podobnych inwestycji na obszarach szczególnie wrażliwych na presję antropogeniczną, w sposób bezpieczny dla istniejących zasobów wód leczniczych. Docelowo zamierzamy opracować program wykorzystania ciepła Ziemi do celów ogrzewania.

– Geotermia to w polskich warunkach jedno z najlepszych odnawialnych źródeł energii. Jest ono w pełni ekologiczne, całkowicie bezpieczne, akceptowalne społecznie i nie ingeruje w krajobraz, a to jest szczególna zaleta w ośrodkach o charakterze uzdrowiskowym, takich jak Krynica Zdrój czy Rabka Zdrój. W tej chwili NFOŚiGW finansuje kilkanaście dużych projektów geotermalnych, ale potencjał pozyskiwania energii w ten sposób szacujmy na znacznie większy. Przedsięwzięcia prowadzone w Krynicy Zdroju i Rabce Zdroju pomogą nam ten potencjał identyfikować, po to by w naszej ofercie mogły pojawiać się kolejne programy lub nabory w programach już ogłoszonych „szyte na miarę” potrzeb lokalnych samorządów w zakresie OZE – wyjaśnia Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Etapy realizacji projektu:

  •  Kwerenda materiałów archiwalnych, obejmująca opracowania o charakterze geologicznym, hydrogeologicznym i planistycznym.
  • Analiza informacji umożliwiających identyfikację czynników środowiskowych istotnych dla realizacji projektu (m.in. obszary zasobowe i obszary zasilania wód leczniczych, obszary występowania dwutlenku węgla w powietrzu glebowym dla Krynicy Zdroju oraz metanu dla Rabki Zdroju, strefy ochronne ujęć wód podziemnych i powierzchniowych, obszary ochronne GZWP, strefy ochrony uzdrowiskowej, obszary ochrony przyrody, obszary osuwiskowe oraz obszary i tereny górnicze).
  • Wykonanie wielokryterialnego procesu oceny rozpatrywanych obszarów pod kątem ich predyspozycji do instalowania otworowych wymienników ciepła oraz zidentyfikowanie potencjalnych konfliktów środowiskowych.
  • Wykonanie szczegółowych badań terenowych obejmujących kartowanie hydrogeologiczne z pomiarami parametrów fizycznych wód podziemnych oraz pomiary zawartości w powietrzu glebowym dwutlenku węgla w przypadku Krynicy Zdroju oraz metanu dla Rabki Zdroju.

Opracowanie założeń do projektu poligonu doświadczalnego oraz jego realizacja. Dla jego realizacji wstępnie zakłada się wykonanie:

  • 3 pilotażowych odwiertów do głębokości 130 m p.p.t., w technologii właściwej dla otworowych wymienników ciepła,
  • pełnego rdzeniowania jednego otworu pilotażowego,
  • 3 piezometrów, tj. otworów badawczych w celu monitoringu środowiska gruntowo-wodnego,
  • otworowych oraz powierzchniowych badań geofizycznych,
  • badań właściwości termicznych górotworu (pomiary efektywnej przewodności cieplnej skał za pomocą testu reakcji termicznej w 3 odwiertach pilotażowych),
  • badań laboratoryjnych na próbkach pozyskanych z wiercenia rdzeniowanego, oznaczenie przewodności cieplnej oraz pojemności cieplnej, określenie parametrów fizyczno-mechanicznych skał.

Czytaj więcej

Skomentuj