Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa wodnego, które ma usprawnić procedury administracyjne przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Celem nowelizacji Prawa wodnego jest usprawnienie procedur administracyjnych przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Przepisy przewidują m.in. połączenie procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu.

Zmieni się również forma zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy albo sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Według projektodawców ma to przyspieszyć procedurę wydawania takiej zgody.

Skrócony zostanie ponadto czas zgłoszeń wodnoprawnych z 30 na 21 dni. Po zmianie przepisów ma zmniejszyć się też liczba elementów, jakie muszą być uwzględnione w zgłoszeniu i załącznikach. Nie trzeba będzie np. dołączać wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym zakresie odpowiednimi danymi będzie dysponował wójt, burmistrz lub prezent miast, który będzie mógł zweryfikować zgodność danego zamierzenia z obowiązującym na terenie gminy zagospodarowaniem przestrzennym.

“Organizator będzie mógł utworzyć miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia albo przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przekaże zawiadomienie o braku sprzeciwu” – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Skomentuj