1 / 2

Przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora energetyki słonecznej w Polsce podpisali “Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”. Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju branży oraz maksymalizacja udziału krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych w łańcuchu dostaw. W wydarzeniu uczestniczył również dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) Francesco La Camera.

Porozumienie sektorowe zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Listem intencyjnym o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego”, podpisanym 11 września 2020 r. Wydarzenie to umożliwiło rozpoczęcie intensywnej współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem sektora fotowoltaiki w Polsce. Aktywne prace czterech grup roboczych, reprezentujących jego różne segmenty, pozwoliły na wypracowanie i uzgodnienie projektu porozumienia.

– Podpisane porozumienie to dla nas bardzo ważny sygnał wyznaczający kierunek dalszych działań. Fotowoltaika to jeden z kluczowych sektorów nie tylko energetyki, ale całej naszej gospodarki. Ostatnie lata pokazały jej dynamikę i wzrost znaczenia w kształtowaniu naszego rynku energetycznego. Tym bardziej cieszy fakt, że udało się wspólnie z branżą wypracować katalog zadań i propozycji do dyskusji na przyszłość – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Stronami porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: pełnomocnik rządu ds. OZE, sekretarz stanu w MKiŚ, ministrowie: funduszy i polityki regionalnej, finansów, rolnictwa i rozwoju wsi, edukacji i nauki, aktywów państwowych, rozwoju i technologii, spraw zagranicznych, a także przedstawiciele inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora fotowoltaiki, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki.

Porozumienie ma być stałą platformą współpracy na rzecz dynamicznego rozwoju sektora PV w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych. Jak podkreślił Zyska, strategicznym celem porozumienia jest maksymalizacja krajowego wkładu w łańcuchu dostaw na potrzeby rozwoju sektora fotowoltaiki.

– Energetyka słoneczna, obok lądowej energetyki wiatrowej, napędza rozwój OZE w Polsce. Kluczowe jest stworzenie odpowiedniego otoczenia prawno-ekonomicznego dla dalszego rozwoju tego sektora. Współpraca administracji rządowej z przedstawicielami branży OZE jest niezbędna do tego, aby Polska kontynuowała transformację energetyczną w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne – dodał Zyska.

Fotowoltaika jest najdynamiczniej rozwijającą się technologią OZE w Polsce. Najistotniejszym komponentem tego rozwoju są instalacje prosumenckie. Według danych Agencji Rynku Energii, na koniec października 2021 r. w Polsce było 744 399 prosumentów, zaś łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach to 5, 089 GW.

Ważnym narzędziem wspierającym rozwój OZE w Polsce są również aukcje. Łącznie w latach 2018–2021 zakontraktowano 5 GW nowych mocy PV, które zostaną wybudowane w ciągu najbliższych lat. 17 września br. przyjęta została nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która przedłużyła funkcjonowanie tego mechanizmu do 2027 r. (wcześniej obowiązywał do 31 grudnia 2021 r.) oraz wprowadziła zwolnienie z obowiązku posiadania koncesji dla instalacji do 1 MW.

– Uczestniczymy w bardzo ważnym procesie. To historyczny moment, dlatego serdecznie zachęcam do przystąpienia wszystkie podmioty, instytucje i organizacje, którym bliskie są idee i kierunki zawarte w porozumieniu. Zapraszamy wszystkich, którzy wyrażą wolę ich realizacji. Siła współpracy na różnych poziomach pozwoli nam na dalsze działania wspierające rozwój sektora PV w Polsce – podsumował wiceminister Zyska.

Stroną porozumienia może zostać każdy zainteresowany podmiot, który złoży pisemne oświadczenie o woli przystąpienia do wypełniania postanowień, przesyłając je do ministra klimatu i środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj