Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Brak powiadomienia o niedopełnieniu przez mieszkańców obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 7 grudnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Łd 704/21, nieprawomocny).

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 7 grudnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Łd 700/21) Sąd stanął na stanowisku, iż brak powiadomienia organu wykonawczego gminy przez podmiot odbierający odpady komunalne o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych powoduje niemożność naliczenia opłaty podwyższonej.

Nieprawidłowości w spółdzielni mieszkaniowej

W zaistniałym stanie faktycznym Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanych „A” (dalej jako: Spółdzielnia) była podmiotem szeregu kontroli przeprowadzonych przez Oddział ds. Kontroli Gospodarki Odpadami Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi. W wyniku powyższych kontroli ustalono, iż na terenie jednej z nieruchomości Spółdzielni odpady komunalne były zbierane niezgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej jako: u.c.p.g.), tj. dochodziło do mieszania w nieoznakowanych pojemnikach odpadów różnych frakcji.

SKO broni decyzji prezydenta miasta

W związku z powyższym prezydent miasta Łodzi określił dla Spółdzielni podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za sporny okres w wysokości 2112 zł. Wydaną decyzję oparł na art. 6m i 6ka w związku z art. 6i i 6q u.c.p.g. oraz na uchwale Nr XV/643/19 Rady Miejskiej Łodzi. Spółdzielnia, nie zgadzając się z decyzją prezydenta, wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (dalej jako: SKO). SKO nie uwzględniło odwołania skarżącej i utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W swym uzasadnieniu podało, iż wyniki przeprowadzonych kontroli bezsprzecznie wskazywały na zbieranie odpadów komunalnych niezgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g. oraz że Spółdzielnia ani nie podważyła ustaleń poczynionych przez prezydenta, ani nie zajęła stanowiska w sprawie. SKO nie podzieliło również argumentacji skarżącej w postaci zarzutu o celowym mieszaniu odpadów przez podmiot odbierający oraz powoływaniu się, iż wcześniej zbieranie odpadów odbywało się zgodnie z wymogami u.c.p.g. 

W wyniku nieuwzględnienia odwołania skarżąca złożyła skargę do WSA w Łodzi, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji. W skardze Spółdzielnia podniosła szereg zarzutów – naruszenia zarówno prawa materialnego, jak i przepisów postępowania. Wśród nich należy wskazać m.in. naruszenie art. 122 i 187 Ustawy z 29 sierpnia Ordynacja podatkowa poprzez niedokładne ustalenie stanu faktycznego oraz niezebranie w sposób wyczerpujący materiału dowodowego, rażące naruszenie art. 6ka u.c.p.g., przejawiające się nałożeniem podwyższonej opłaty mimo braku powiadomienia w trybie ust. 1 powyższego przepisu, czy też naruszenie art. 2 Konstytucji RP poprzez zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej oraz nałożenie opłaty podwyższonej w przypadku wystąpienia tylko incydentalnych naruszeń w zakresie zbierania odpadów komunalnych. W odpowiedzi na skargę SKO podtrzymało swoje dotychczasowe stanowisko i wniosło o jej oddalenie. 

WSA stanął po stronie spółdzielni

Rozstrzygając niniejszą sprawę, WSA w Łodzi postanowił wyeliminować z obrotu prawnego zaskarżone decyzje ze względu na brak kumulatywnego spełnienia obu przesłanek art. 6ka u.c.p.g., tj. niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz powiadomienia przez podmiot odbierający odpady komunalne o powyższej okoliczności organu wykonawczego gminy oraz właścicieli nieruchomości. Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie została spełniona tylko jedna z wymaganych przesłanek. WSA nie dopatrzył się natomiast innych błędów proceduralnych ze strony organów, nie zgodził się również z argumentacją przedstawioną przez Spółdzielnię dotyczącą artykułu 2 Konstytucji RP. Sąd uznał, iż materiał dowodowy w sprawie zgromadzono w sposób poprawny oraz obszerny, nadto bezsprzecznie wskazujący, iż w przedmiotowej nieruchomości nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Jednakże z uwagi na brak spełnienia drugiej z wymaganych przesłanek, objawiającej się brakiem powiadomienia organu wykonawczego gminy przez ...