Konferencja „Doradztwo Energetyczne dla Gmin” zorganizowana została w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w obszarze efektywności energetycznej i OZE poprzez umożliwienie wymiany informacji na poziomie lokalnym i regionalnym to jeden z celów Projektu, który osiągać można właśnie przy pomocy szkoleń, konferencji i innych wydarzeń o charakterze informacyjno-edukacyjnym. 

Projekt Doradztwa Energetycznego jest z sukcesem realizowany na terenie całego kraju od 2015 r. Powstał z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki przy współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i finansowany ze środków Unii Europejskiej. 

W ramach tej inicjatywy na terenie całego kraju powstała sieć Doradców Energetycznych realizujących cele Projektu. Doradców znaleźć można w 15 wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Usługi doradcze są finansowane ze środków Unii Europejskiej, co oznacza, że każda zainteresowana osoba czy instytucja może skorzystać z doradztwa całkowicie bezpłatnie. 

Odbiorcy i cele projektu

Jak wskazuje sama nazwa Projektu, jest on skierowany do szerokiego grona odbiorców: osób fizycznych, przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, szkół wyższych, jednostek samorządów terytorialnych i do wszystkich innych odbiorców zainteresowanych realizacją inwestycji związanych z efektywnością energetyczną. Wśród celów Projektu należy wskazać najważniejsze z nich, takie jak: zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) czy też wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Takich inwestycji na terenie województwa wielkopolskiego, które wsparli nasi Doradcy, jest do tej pory 209. 

Wsparcie doradcze z reguły polega na wskazaniu możliwych źródeł finansowania i pomocy w aplikowaniu o środki w ramach różnych programów dofinansowań (ze środków zarówno krajowych, jak i zagranicznych). Niejednokrotnie przy aplikowaniu o środki z funduszy Unii Europejskiej konieczne jest posiadanie w gminie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ze wskazanymi w nim planowanymi inwestycjami. Województwo wielkopolskie jest obfite  w PGN, ponieważ aż 219 z 226 wielkopolskich gmin posiada taki dokument. 

Doradcy Energetyczni weryfikują PGN i wskazują gminom ewentualny zakres wymagający korekty, dzięki czemu plany te są dobrej jakości dokumentami strategicznymi, które wyznaczają kierunki dla gminy w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Współpraca z gminami w Projekcie jest nieoceniona, ponieważ to gminy są najbliżej swoich mieszkańców i mają bezpośredni wpływ na inwestycje realizowane na ich terenie. Szereg przeprowadzanych na bieżąco szkoleń dla gmin umożliwia zwiększenie świadomości pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i ochrony powietrza, dzięki czemu zdobytą wiedzę mogą wdrażać we własnym regionie i prz...