PKO BP zobowiązało się do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r.; zwiększania zielonego finansowania o co najmniej 5 proc. w skali roku, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 r., czyli o 60 proc. w stosunku do 2019 r.

“PKO Bank Polski przyjął wskaźniki w obszarze ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Realizacja celów weryfikowana będzie na podstawie wiarygodnych i w pełni mierzalnych danych” – poinformowało PKO BP.

Bank m.in. zobowiązał się do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r. oraz do wzrostu zielonego finansowania na poziomie co najmniej 5 proc. rdr. Wśród wskaźników znajduje się również zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 r., czyli o 60 proc. w stosunku do 2019 r.

Ponadto bank “chce utrzymywać wysoki odsetek kobiet na kluczowych stanowiskach menedżerskich i zobowiązał się, że w 2025 r. będzie on nie niższy niż 35 proc.”.

– Od 2019 r. z coraz większą determinacją podejmujemy działania ukierunkowane na jedno z największych współczesnych wyzwań – przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Dziś wykonaliśmy kolejny krok na tej drodze i podjęliśmy konkretne, mierzalne zobowiązania w obszarze ESG. Chcemy tak jak dotychczas wypracowywać najlepsze wyniki dla naszych akcjonariuszy, ale dodatkowo – szukać możliwości, aby jednocześnie rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony. Zagadnienia związane z ESG szerzej uwzględnimy też w naszej kolejnej strategii – powiedział kierujący pracami zarządu wiceprezes PKO BP Jan Emeryk Rościszewski.

PKO Bank Polski zapewnił, że jest świadomy wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych i stopniowo eliminuje działania, które szkodzą środowisku naturalnemu, wspiera edukację ekologiczną oraz w codziennej działalności kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej.

Spółka przekazała, że uwzględnia wpływ swoich działań na społeczeństwo, klientów, dostawców, pracowników i akcjonariuszy, a także stale monitoruje i udoskonala ład korporacyjny oraz zapewnia przejrzystość zasad kierowania spółką.

“PKO BP w swojej strategii uwzględnia kwestie ESG dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Od 2019 r. publikuje szczegółowe i audytowalne dane dotyczące aspektów ESG w niefinansowej części raportów rocznych spółki” – podkreśliło PKO PB.

Bank zapewnił, że będzie kontynuował pracę nad kolejnymi wskaźnikami i celami niefinansowymi związanymi z obszarem ESG, a wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem szerzej uwzględni w swojej kolejnej strategii.

“Kolejne cele niefinansowe w szczególności mogą być związane z ograniczaniem zużycia energii, wody, papieru czy wzrostem poziomu segregacji i recyklingu odpadów wytwarzanych przez spółkę. Bank w dalszym ciągu będzie pracował nad implementacją celów ESG związanych z ograniczaniem finansowania sektorów energii wysokoemisyjnej i wzrostem finansowania projektów sektora ESG” – przekazała spółka.

Czytaj więcej

Skomentuj