Dziś Światowy Dzień Wody. Podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłoszony zostanie początek Międzynarodowej Dekady Działania „Woda dla Zrównoważonego Rozwoju 2018-2028”.

Dekada ma na celu rozwój współpracy, partnerstwa i rozwoju potencjału w dziedzinie gospodarowania wodą. Jest odpowiedzią na wyznaczone przez ONZ w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jeden z nich, cel 6, to zapewnienie wszystkim do 2030 roku dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

Mniej zanieczyszczeń, lepsze gospodarowanie

Jakość wody ma być poprawiona m.in. poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów. ONZ chce zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach. Plan zakłada  wdrożenie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi na wszystkich poziomach, w tym poprzez współpracę transgraniczną.

Wśród zadań jest też rozszerzenie międzynarodowej współpracy i wsparcie krajów rozwijających w takich działaniach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody.

ONZ przez kolejne 10 lat będzie promować wodę jako element zrównoważonego rozwoju

Problemy są globalne

Wyzwania są ogromne, bowiem z najnowszego Raportu WHO wynika, że na całym świecie, zapewniając powszechny dostęp do czystej wody, można by zapobiec śmierci 842 000 ludzi rocznie. Prawie 2 miliardy ludzi na świecie korzysta z wody pitnej pochodzącej ze źródła zanieczyszczonego odchodami. Na niedostatek wody cierpi ponad 40% światowej populacji.

Dlatego potrzebne są min. transfery nowych technologii, które pomogą zapobiegać deficytom wody (np. poprzez wykorzystanie recyklingu wody), czy współpraca transgraniczna. Dekada ogłoszona dziś przez Prezydenta Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Miroslav Lajčak ma też przyczynić się do lepszej edukacji o zasobach wodnych.

Więcej o dekadzie znajdziesz tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj