Dzięki dotacji w wysokości prawie 1,5 mln zł przekazanej w większości ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu zostanie zrealizowany projekt pn. “Ptasie Horyzonty – czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków na Polesiu Lubelskim”. Przedsięwzięcie, którego inicjatorem jest Poleski Park Narodowy, jest realizowane przy wsparciu dwóch podmiotów: Fundacji Ptasie Horyzonty oraz Norsk Ornitologisk Forening / BirdLife Norwegia.

Celem projektu jest aktywna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na Polesiu Lubelskim: kulika wielkiego, rycyka, rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej. Chodzi także o wdrożenie kompleksowego i systemowego programu ochrony służącego utrzymaniu i wzmocnieniu populacji lęgowej gatunków objętych projektem oraz wzrost świadomości społecznej dotyczącej ochrony przyrody. Całkowita suma przyznanej dotacji wynosi prawie 2 mln zł, w tym ze środków MF EOG ponad 1,5 mln zł, natomiast z budżetu Państwa jest to ponad 200 tys. zł. Projekt jest skierowany do mieszkańców, turystów, nauczycieli, przewodników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, animatorów, przedstawicieli powiatów, gmin, pracowników parków narodowych i krajobrazowych oraz Lasów Państwowych.

Spadek populacji ptaków siewkowych to główny problemem spowodowany brakiem sukcesów lęgowych i zmniejszaniem się siedlisk na Polesiu Lubelskim. Przyczynami są: występujące zjawiska suszy, odwadnianie i zmniejszanie się obszarów podmokłych, łąk i pastwisk, zanik zastoisk wody, intensyfikacja rolnictwa, drapieżnictwo lisa i wizona amerykańskiego oraz brak kompleksowej ochrony ptaków siewkowych.

Niestabilna sytuacja

Sytuacja ptaków siewkowych podejmujących lęgi na Polesiu Lubelskim jest niestabilna, ponieważ liczebność jest niska i podlega dużym wahaniom. Zasilanie populacji młodymi jest ograniczone i niewystarczające do utrzymania stabilności. Metoda realizacji projektu jest kompleksowa i zakłada czynną ochronę lęgów od momentu składania jaj do wypuszczania młodych osobników. Projekt pozwoli na powiększanie i dbanie o utrzymanie siedlisk w odpowiednim stanie, umożliwi ptakom zakładanie gniazd, zostaną także wyeliminowane, bądź znacząco ograniczone straty w lęgach.

Oczekiwane efekty

Efektem ekologicznym projektu będzie poprawa stanu środowiska w czterech ekosystemach, w których wdrożone zostaną plany zarządzania oraz poprawa stanu bytowego czterech gatunków ptaków chronionych.

Warto podkreślić, że to już kolejna inicjatywa przyrodnicza Poleskiego Parku Narodowego dofinansowana przez Narodowy Fundusz i przyczyniająca się do budowania świadomości ekologicznej oraz szacunku do przyrody. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz wiedza ekologiczna, czyli znajomość zależności i praw rządzących przyrodą pozwala na jej efektywną ochronę i uniknięcie katastrof ekologicznych.

Umowa potwierdzająca przekazanie środków została podpisana w obecności Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego, Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego Jarosława Szymańskiego oraz Pełnomocnika, p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa NFOŚiGW Diany Piotrowskiej.

Czytaj więcej

Skomentuj