Po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych wprowadzono wiele zmian w administracji rządowej, zmieniając nazwy i liczbę ministerstw. Teraz resorty odpowiedzialne za środowisko otrzymały szczegółowe kompetencje.

Ministerstwo Środowiska jako takie przestało istnieć po ubiegłorocznych wyborach, a zastąpiło je Ministerstwo Klimatu z Michałem Kurtyką na czele.

Powołano jednak ministra środowiska (członka rządu), którym został Michał Woś. Otrzymał on zadanie podzielenia kompetencji z obszaru środowiska pomiędzy oba resorty.

Powstało również Ministerstwo Aktywów Państwowych, przejmując część kompetencji dotychczasowych resortów, np. kwestie energetyczne.

21 marca opublikowano w Dzienniku Ustaw zestaw sześciu aktów prawnych, regulujących kompetencje poszczególnych ministerstw. Łącznie jest to aż sześć rozporządzeń w sprawie przekształceń ministerstw: środowiska, klimatu i aktywów państwowych.

W rezultacie tych rozporządzeń Ministerstwo Środowiska znów funkcjonuje oficjalnie. Podlegać mu będzie m.in. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Ponadto jest dysponentem części budżetu państwa „Środowisko”.

Minister klimatu kieruje dwoma działami administracji rządowej: energią i klimatem, a wśród podległych mu organów i przez niego nadzorowanych wymienić można Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Do MK włączone więc zostały komórki organizacyjne obsługujące sprawy działu energia, wyłączone z Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także pracownicy tego działu.

Z MAP wyłączony został dział energia. Od teraz resort ten zajmować ma się „aktywami państwowymi”, dodatkowo nadzorować ma gospodarkę złożami kopalin. MAP sprawuje też nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Czytaj więcej

Skomentuj