Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi przedstawiło mapę drogową gospodarki o obiegu zamkniętym. Zawiera ona działania na rzecz zwiększenia wydajności wykorzystania zasobów i ograniczenia powstawania odpadów.

Mapa drogowa to rodzaj instrukcji obsługi kolejnych etapów wprowadzania w Polsce gospodarki obiegu zamkniętego. To również dokument strategiczny na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Zbiór narzędzi i wytycznych wspierających przejście z gospodarki linearnej (weź, wyprodukuj, zużyj, wyrzuć) na cyrkularną, zakładającą wydłużenie życia produktu do maksimum w celu ograniczenia zużywania zasobów i powstawania odpadów.

– W tym dokumencie chcieliśmy zaproponować działania, które pozwolą na wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym we wszystkich sektorach gospodarki – mówi Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. – Dostaliśmy bardzo dużo uwag, tworząc mapę. Naszym zadaniem było ich skonfrontowanie ze sobą i połączenie w spójną całość – mówi. Ostatnie konsultacje społeczne nad dokumentem miały miejsce w październiku.

Sosnowski wskazał, że działania ujęte w mapie drogowej gospodarki o obiegu zamkniętym skupiają się na surowcach pochodzenia biologicznego czy surowcach mineralnych. Niezwykle istotne jest także właściwe zagospodarowanie odpadów pochodzących z przemysłu energetycznego.

– Staramy się podejść do tematu GOZ-u bardzo szeroko, tak, by skupić się na wszystkich elementach cyklu życia produktów, włączając w to pozyskiwanie surowców, ich przetwarzanie, ekoprojektowanie, zrównoważoną konsumpcję oraz zagospodarowanie odpadów – tłumaczy przedstawiciel rządu.

Kluczową rolę w transformacji w kierunku GOZ odegrają innowacyjne technologie. Dlatego Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zainicjowało utworzenie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym. Wskazuje ona preferencyjne obszary wsparcia prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych (B+R+I).

– Chcemy zaproponować działania dotyczące zrównoważonej edukacji konsumentów, skupiamy się również na innowacjach. Istotnym elementem jest powstanie tzw. krajowej inteligentnej specjalizacji dotyczącej obiegu zamkniętego, która pozwoli na lepsze ukierunkowanie funduszy na finansowanie działań związanych z gospodarka o obiegu zamkniętego – mówi Sosnowski.

Projekt mapy drogowej poddany był szerokim konsultacjom środowisk eksperckich i skierowany do dalszych prac. – Planujemy, że to będzie dokument przyjęty uchwałą rady ministrów – zaznacza Łukasz Sosnowski.

Mapa ma także wesprzeć realizację celu głównego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tworzenia warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym.

Główne założenia GOZ, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć to m.in. osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu. W ramach przygotowań do ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów komunalnych państwa członkowskie zobligowane są do 2025 r. przetwarzać 55 proc. odpadów komunalnych, do 2030 r. – 60 proc., a do 2035 – 65 proc. Polska w tym momencie ma recykling na poziomie niespełna 27 proc.

Czytaj więcej

Skomentuj