Zielone przystanki, wiaty i ławki, ogród sensoryczny, czujniki mierzące wilgotność, retencję i temperaturę, stacje pomiarowe rejestrujące zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres… a wszystko to w ramach dofinansowania jakie Katowice otrzymają z projektu UPSURGE realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej HORIZON 2020. Kwota dotacji wyniesie ponad 2,1 mln zł.

Głównym założeniem programu jest wypracowanie w mieście rozwiązań opartych na przyrodzie w celu zmniejszenia zanieczyszczenia i rozwoju regeneracyjnego.

– Katowice są liderem walki o czyste powietrze w naszym regionie. Prowadzimy szereg działań, których celem jest zazielenianie naszego miasta, min. poprzez możliwość partycypacji mieszkańców i tzw. „zielony budżet”, sadzenie łąk, czy projekt wCOPdrzewo.

Dzięki dofinansowaniu z projektu UPSURGE możliwa będzie realizacja kolejnych zielonych projektów, m.in. zielonych przystanków i ogrodu sensorycznego w przestrzeni miejskiej, które jednocześnie wpłyną na polepszenie jakości powietrza w Katowicach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Adaptacja miast do zmian klimatu

Podstawowym celem projektu UPSURGE (City-centered approach to catalyze nature-based solutions through the EU Regenerative Urban Lighthouse for pollution alleviation and regenerative development) jest stworzenie tzw. sieci referencyjnej podmiotów/miast/instytucji, które będą zaangażowane w testowanie innowacyjnych rozwiązań w celu odpowiedzi na problemy współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu.

Projekt ma pomóc w stworzeniu nowatorskiego podejścia do polepszenia jakości powietrza. Chodzi o pokazanie niewykorzystanego potencjału rozwiązań opartych na naturze.

23 miasta z całej Europy

W projekcie będą uczestniczyły 23 miasta europejskie. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2024. Katowice w ramach projektu otrzymają 502,3 tys. euro, czyli ponad 2,1 mln złotych.

Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice jest Zakład Zieleni Miejskiej, który stworzy zielone miejsca przystankowe w miejscach o największych wskazaniach wysp ciepła dla Katowic. Wybrane miejsca zostaną wyposażone w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres.

Zielone przystanki, wiaty i ławki, ogród sensoryczny

W ramach projektu w południowych dzielnicach Katowic powstanie zielona ławka, a przy ul. Tyskiej zaadaptowany zostanie teren, gdzie w ubiegłym roku powstał zbiornik retencyjny. Na Osiedlu Witosa realizowany będzie ogród sensoryczny. Zielone przystanki będą realizowane natomiast przy ul. Warszawskiej i ul. Chorzowskiej.

– Po raz kolejny miasto Katowice, poprzez udział w projekcie międzynarodowym, będzie miało możliwość sfinansowania pilotażowych działań, zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy związanej z wyzwaniami współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu. Zacieśnione relacje pomiędzy partnerami pozwolą na długofalową kooperację w kolejnej perspektywie i otworzą nowe horyzonty współpracy w środowisku międzynarodowym – mówi Małgorzata Domagalska, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Czujniki zmierzą wilgotność, retencję i temperaturę

Na terenie wokół przystanku autobusowego przy ulicy Jankego w Katowicach przeprowadzone będzie rozszczelnienie nawierzchni. Wykonana zostanie nowa ekologiczna i zielona wiata przystankowa, która będzie ustawiona w pobliżu tradycyjnego przystanku, wraz z punktem pomiarowym z czujnikami mierzącymi wilgotność, retencję, temperaturę.

Czujniki pomiarowe będą zainstalowane zarówno w istniejącej wiacie przystankowej, jak i w nowowybudowanym „zielonym” przystanku, co da możliwość analizy porównawczej danych. Miejsce wybrano z uwagi na duże natężenie ruchu ogólnomiejskiego, wyspę ciepła oraz okoliczną zabudowę mieszkaniową osiedla.

Stacje rejestrujące zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres

Na terenie zbiornika retencyjnego przy ulicy Tyskiej w Katowicach powstanie zakątek z zielenią i roślinami kserotermicznymi wraz z elementami edukacji. W ramach tego zadania założono utworzenie zagospodarowanego terenu zieleni wraz z roślinnością kserotermiczną zlokalizowaną nad zabudowanymi zbiornikami retencyjnymi. Ustawione maja być również tablice edukacyjne. Zagospodarowany obszar zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

Stacje rejestrujące zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres pojawią się również przy kolejnych zielonych przystankach, które powstaną obok wejścia głównego do Parku Śląskiego,  przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic w Katowicach czyli przy ul. Chorzowskiej, w sąsiedztwie Parku Śląskiego oraz osiedla Tysiąclecia a także przy ul. Warszawskiej przy Katedrze Ewangelickiej. W ramach wszystkich realizacji zaplanowano rozszczelnienie powierzchni, zagospodarowanie zielenią, poprawę komfortu osób korzystających z przystanku.

W oparciu o naturalne rozwiązania

Realizacja projektu UPSURGE oparta jest na naturalnych rozwiązaniach – Nature Based Solutions (NBS), zlokalizowanych na obszarze publicznym, oparta na wykorzystaniu gatunków roślin rodzimych (roślin spontanicznie porastających tereny miejsko-przemysłowe) oraz roślin polecanych do zastosowania w urządzaniu zieleni miejskiej.

Realizacja ta pozwoli na badaniu m.in. reakcji roślin (ilość wytwarzanego tlenu, produkowanej biomasy – związane go CO2) na zmieniające się warunki środowiska w ich otoczeniu (zanieczyszczenie, wzrost temperatury, susza i in.). Rośliny te będą wykorzystane jako wskaźnik jakości życia w przestrzeniach miejskich. Realizacja zadania będzie możliwa w oparciu o współpracę z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, także w zakresie badania właściwości fizycznych i chemicznych gleb w poszczególnych lokalizacjach.

Czytaj więcej

Skomentuj