1 / 2

Na obszarze 13 hektarów Lasu Murckowskiego w Katowicach powstanie Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowego “Las Murckowski – Buczyna”. Działanie to jest bezpośrednią realizacją marcowej zapowiedzi prezydenta Marcina Krupy.

– Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Katowic to jedno z naszych najważniejszych zadań. Lasy Murckowskie są niezwykle cenne przyrodniczo i zapewne dlatego stały się miejscem rekreacji na łonie natury dla tysięcy katowiczan. Każdy, kto choć raz odwiedził to unikalne miejsce, wie, że zajmuje szczególne miejsce na mapie Katowic. Dlatego zwróciłem się do Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice z propozycją utworzenia w Lasach Murckowskich tzw. Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego – informował w marcu Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wspólnym głosem

Prezydencki pomysł zyskał szybko uznanie radnych wszystkich klubów Rady Miasta Katowice. Do koncepcji pozytywnie odniosło się także Nadleśnictwo Katowice. – Obszar proponowany do utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w pełni zasługuje na objęcie go tą formą ochrony z uwagi na wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe, z urozmaiconą rzeźbą terenu i drzewostanem bukowym – napisał do prezydenta Katowic Stanisław Jeziorański, nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice.

Od marca bieżącego roku pracownicy Urzędu Miasta Katowice, przy współpracy z zewnętrznymi ekspertami, przygotowywali projekt uchwały, który został przekazany katowickim radnym. Głosowanie odbyło się 22 lipca podczas sesji Rady Miasta. Projekt uchwały zyskał poparcie zdecydowanej większości radnych – przy zaledwie jednym głosie sprzeciwu i jednym głosie wstrzymującym się.

– Las Murckowski to nasze leśne sanktuarium, które jest dobrem wspólnym nas wszystkich – mieszkańców Katowic. Cieszę się, że tak wielu ludzi dobrej woli zaangażowało się w ochronę lasu bukowego. A Komisja Klimatu była miejscem, gdzie w ramach dyskusji, szukaliśmy na najlepszych rozwiązań – mówi Jarosław Makowski, przewodniczący Komisji Klimatu Rady Miasta Katowice.

Będzie rezerwat?

Warto dodać, że podczas dyskusji omawiano także koncepcję utworzenia na omawianym obszarze rezerwatu przyrody. W związku z tym, że kwestia ta leży poza kompetencjami Rady Miasta Katowice – radni uznali, że lepszym rozwiązaniem jest szybkie utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego, a także wspieranie pomysłu utworzenia rezerwatu w przyszłości.

– Cieszę się, że zainicjowane przez prezydenta Marcina Krupę działania w zakresie ochrony lasu w Murckach przyniosły efekt w podstacji deklaracji Nadleśnictwa Katowice dotyczącej utworzenia rezerwatu. Jesteśmy zgodni, że ochrona Lasów jest dla nas priorytetem. Udowodniliśmy, że jako Rada Miasta w ważnych sprawach potrafimy działać zgodnie i skutecznie ponad politycznymi podziałami – podkreśla Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Murckowski-Buczyna” o powierzchni ponad 13 ha pozwoli chronić m.in. tamtejsze buki. W uzasadnieniu do uchwały można przeczytać, że obszar ten „wyróżnia się cennymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi: porośnięty jest starymi drzewami i odnawiającym się lasem”.

Co więcej, przeprowadzona w Lesie Murckowskim inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, że na tym terenie występują rzadkie okazy owadów, a w środowisku wodnym – godujące płazy. Celem ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, jest ochrona cennych fragmentów krajobrazu ze względu na jego walory przyrodnicze, estetyczne, jak również zachowanie obiektów o walorach kulturowych – znajduje się tam kamienna kapliczka. Na obszarze Zespołu obowiązuje zakaz jego niszczenia, uszkadzania lub przekształcania. Nie wolno zniekształcać rzeźby terenu, zanieczyszczać gleby, przekształcać zbiorników wodnych, wydobywać skał, zabijać zwierząt, niszczyć nor i legowisk zwierząt.

Czytaj więcej

1 Komentarz

 1. Fakty:
  Zespół przyrodniczo – krajobrazowy nie chroni buków przed wycinką.

  Użytek ekologiczny, w projekcie obywatelskim, miał zapis, który mógł chronić drzewa przed wycinaniem.

  Prezydent Krupa i Rada miasta nie zrobiły nic aby chronić las murckowski.

  Uchwalając zespół PK Prezydent i radni Katowic skomplikowali utworzenie na tym obszarze rezerwatu, który jest najlepszą formą ochrony (wniosek o rezerwat wpłynął już do RDOŚ).

  Uchwała o zespole PK zostanie zaskarżona do organu nadzoru.

  Władze miasta pokazały ile znaczą dla nich mieszkańcy Katowic oraz jeden z większych ruchów obywatelskich jaki zawiązał się w tym mieście aby ustanowić prawo miejscowe.

  Serdecznie dziękuję jedynemu radnemu, który stanął za mieszkańcami swojego miasta Dawid Durał

Skomentuj