Przedsiębiorstwa i instytucje działające w zakresie gospodarki wod-kan będą mogły ubiegać się o unijne dofinansowanie, by dostosować się do wymagań dyrektywy o jakości wody do spożycia. Ministerstwo Infrastruktury chce opracować plan inwestycji. Do każdej gminy trafi specjalna ankieta.

Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przepisy mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa wody pitnej poprzez dostosowanie zalecanych wartości badanych parametrów do postępu technicznego.

Dodatkowo dyrektywa wprowadza zmiany związanych m.in. z koniecznością ustanowienia jednolitej europejskiej listy dla materiałów do kontaktu z wodą pitną, ograniczeniem wycieków czy obowiązkiem informowania konsumentów.

Są pieniądze na inwestycje

Jak na swojej stronie informuje Ministerstwo Infrastruktury, które po zmianach w rządzie przejęło część zadań zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przepisy unijne dotyczące kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 przewidują możliwość dofinansowania przedsiębiorstw i instytucji działających w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w celu implementacji wymagań wyżej wymienionej dyrektywy. Dofinansowanie uwarunkowane jest opracowaniem krajowego planu inwestycyjnego.

W tym celu realizowany jest projekt „Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

– Ocena stanu polskiego systemu zaopatrzenia w wodę, a także określenie potrzeb wynikających z obowiązku wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, wymaga zebrania i przeanalizowania wielu informacji, w szczególności o potrzebach gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Ankiety określą potrzeby gmin

Resort skieruje do każdej polskiej gminy ankiety zawierające “najistotniejsze pytania, pozwalające na ocenę potrzeb finansowych oraz oczekiwań w zakresie zmian w przepisach, czy wsparcia merytorycznego”.

– Ankiety te są istotne z uwagi na środki przeznaczone dla obszaru gospodarki wodno-ściekowej w ramach nowej perspektywy finansowej. Dlatego im więcej gmin weźmie w nich udział, tym większa będzie dokładność szacowanych potrzeb i możliwości finansowania przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo dostaw wody – stwierdził wiceminister.

Czytaj więcej

Skomentuj