Jak wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2020 r. nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska oraz gospodarce wodnej spadły względem roku 2019 o 9,8%. Na ochronę środowiska przeznaczono w ub.r. około 11,4 mld zł, tymczasem rok wcześniej było to 12,4 mld zł. W przypadku nakładów na środki trwałe na gospodarkę wodną to poziom 2,7 mld zł (3,2 mld zł w 2019 r.). Takie informacje przekazał Główny Urząd Statystyczny.

Najwięcej nakładów w obszarze ochrony środowiska przeznaczono na gospodarkę ściekową (48,3%), ochronę wód i ochronę powietrza (32,7%), w dalszej kolejności na gospodarowanie odpadami, ochronę gleb i wód podziemnych oraz powierzchniowych, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu, zmniejszenie hałasu i wibracji oraz inną działalność związaną z ochroną środowiska. Główny strumień pieniędzy służących gospodarce wodnej skierowany został na budowę infrastruktury zapewniającej wodę pitną – m.in. ujęcia wody oraz stacje uzdatniania wody (47,7%).

Nowa infrastruktura wod-kan

„W 2020 r. w wyniku realizacji inwestycji w ochronę środowiska oddano do eksploatacji 39 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 55 tys. m3/dobę (w tym oczyszczalnie ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 43 tys. m3/dobę). Do eksploatacji przekazano 3,4 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz około 0,6 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe” – podaje GUS.

Oprócz tego oddane zostały do użytku urządzenia zaopatrzenia w wodę (ujęcia wody i stacje jej uzdatniania) o łącznej wydajności około 149 tys. m3/dobę, wybudowano dwa zbiorniki wodne o łącznej pojemności całkowitej około 186 mln m3, powstało też 3 tys. km sieci wodociągowej. Inwestycje objęły również regulację około 52 km rzek i potoków górskich, a także budowę lub modernizację wałów przeciwpowodziowych (69 km).

Gdzie najwięcej?

W podziale na województwa, z ogółu nakładów na ochronę środowiska najwięcej wydały mazowieckie (14,2%), śląskie (13,4%) oraz wielkopolskie (9%), najmniej zaś warmińsko-mazurskie (2,2%), lubuskie (2,4%) oraz opolskie i podlaskie (po 2,6%). Gospodarka wodna najmocniej doinwestowana została na Śląsku (17,3%), Dolnym Śląsku (16,4%) oraz Mazowszu (14,8%), najmniej natomiast na Warmii i Mazurach (1,4%) oraz w Lubuskiem (1,1%).

Głównymi inwestorami w przypadku nakładów na ochronę środowiska są przedsiębiorstwa, w dalszej kolejności gminy i jednostki budżetowe. Jeśli chodzi o obszar gospodarki wodnej, kolejność na podium nieco się zmienia: przedsiębiorstwa, następnie jednostki budżetowe i na końcu gminy.

źródło: GUS

Czytaj więcej

Skomentuj