Zobowiązanie towarzystw funduszy inwestycyjnych do uwzględniania czynników zrównoważonego rozwoju i ryzyka z nim związanego oraz do informowania inwestorów o tych czynnikach i ryzykach – przewiduje opublikowane w środę projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

W środę resort finansów na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Czynniki zrównoważonego rozwoju i ryzyka

Jak podano w uzasadnieniu, podstawowym celem projektowanego rozporządzenia jest zobowiązanie towarzystw funduszy inwestycyjnych do uwzględniania w swojej bieżącej działalności czynników zrównoważonego rozwoju i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, oraz do informowania inwestorów i potencjalnych inwestorów o tych czynnikach i ryzykach.

Ponadto rozporządzenie nakłada na członków zarządu i rady nadzorczej oraz pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych obowiązek posiadania wiedzy, doświadczenia i kompetencji w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju – dodano.

Implementacja do polskiego prawa

Projektodawca wskazał, że rozporządzenie ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy delegowanej Komisji z 21 kwietnia 2021 r. zmieniającej dyrektywę z roku 2010 w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i czynników zrównoważonego rozwoju, które należy uwzględniać w przypadku przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe.

Czytaj więcej

Skomentuj