Z oceny pierwszych programów działań państw członkowskich w zakresie kontroli emisji zanieczyszczeń powietrza wynika, że wdrażanie nowych europejskich przepisów dotyczących czystego powietrza wymaga poprawy. Państwa członkowskie muszą znacznie zintensyfikować działania we wszystkich sektorach w celu zapewnienia obywatelom czystego powietrza i ochrony przed chorobami układu oddechowego i przedwczesną śmiercią w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

–  Sprawozdanie wysyła jasny sygnał – zbyt wielu obywateli w całej Europie oddycha powietrzem złej jakości. Potrzebujemy skuteczniejszych środków ograniczających zanieczyszczenie w wielu państwach członkowskich oraz służących rozwiązaniu problemu emisji zanieczyszczeń do powietrza w różnych sektorach, w tym w rolnictwie, transporcie i energetyce. Nadszedł czas na wprowadzenie zmian: inwestycje w czystsze powietrze oznaczają inwestycje w zdrowie obywateli, klimat i pobudzenie gospodarki. Ten cel przyświeca Europejskiemu Zielonemu Ładowi i tego właśnie potrzebuje środowisko – powiedział ostatnio komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius.

Z pierwszego sprawozdania Komisji w sprawie oceny wdrożenia dyrektywy w sprawie krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji wynika, że większość państw członkowskich może nie spełnić zobowiązań w zakresie redukcji emisji na rok 2020 lub 2030. Chociaż niektóre państwa członkowskie stosują dobre praktyki, które powinny być inspiracją dla innych, w sprawozdaniu wykazano potrzebę zastosowania dodatkowych środków w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Komisja będzie w dalszym ciągu monitorowała i wspierała krajowe działania w tym zakresie za pomocą narzędzi finansowych i pozafinansowych. Szczególnie potrzebne są działania w sektorze rolnictwa w celu redukcji emisji amoniaku, co stanowi najbardziej powszechne i poważne wyzwanie w zakresie wdrażania w całej UE.

Skuteczne wdrożenie przepisów dotyczących czystego powietrza stanowi istotny wkład w „zerowy poziom emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska”, zapowiedziany przez Komisję w Europejskim Zielonym Ładzie i w powiązanych z nim inicjatywach. Wraz ze sprawozdaniem Komisja opublikowała również analizę konsultantów dotyczącą krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza i prognoz emisji każdego państwa członkowskiego oraz ogólnounijne sprawozdanie horyzontalne zawierające wszystkie te informacje.

Sprawozdanie z wdrażania dyrektywy zostanie jeszcze w tym roku uzupełnione o drugą prognozę w sprawie czystego powietrza, w której przedstawione zostaną aktualne wyniki modelowania pozwalające na ocenę, w jakim stopniu UE i jej państwa członkowskie są na dobrej drodze do osiągnięcia celów w zakresie czystego powietrza na rok 2030 i lata późniejsze.

Czytaj więcej

Skomentuj