W 2020 r. długość sieci kanalizacyjnej w Polsce wzrosła o ponad 4,7 tys. km a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 108,8 tys. – podał Główny Urząd Statystyczny. Długość sieci wodociągowej osiągnęła 313,4 tys. km, liczba przyłączy – prawie 5,9 mln sztuk. Polacy zużywają też coraz więcej wody i korzystają z prawie 2,5 mln szamb.  

W 2020 r. sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła długość 169,8 tys. km i w porównaniu z rokiem 2019 zwiększyła się 2,9 proc.. Ogólna liczba przyłączy do budynków mieszkalnych to 3,6 mln szt.

Od roku 2019 wybudowano lub przebudowano 4,7 tys. km sieci kanalizacyjnej. Liczba przyłączy wzrosła o 109 tys., czyli 3,1 proc.

59,7 proc. sieci kanalizacyjnej oraz 46,4 proc. wszystkich przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych znajdowało się na obszarach wiejskich.

Długość sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich wzrosła o 3,4 tys. km (o 3,5 proc.), a liczba przyłączy o prawie 70 tys. szt. (o 4,4 proc.). „W analogicznym okresie w miastach wybudowano 1,3 tys. km sieci (wzrost o 2 proc.) i zainstalowano ponad 39 tys. szt. przyłączy (wzrost o 2,1 proc.)” – informuje GUS.

Największy przyrost sieci kanalizacyjnej nastąpił w województwach: dolnośląskim – o 4,9proc., pomorskim – o 4,2 proc., małopolskim – o 3,7 proc., a najmniejszy w zachodniopomorskim – o 1 proc. i śląskim – o 1,1 proc.

W tym ostatnim odnotowano z kolei największe zagęszczenie sieci kanalizacyjnej 140,6 km na 100 km kw. W Małolpolsce wskaźnik ten wyniósł 114,3 km na 100 km2. Najniższy był w województwie podlaskim (18,7 km na 100 km kw.) oraz lubelskim (26,8 km na 100 km kw.)

W końca 2020 r. do sieci kanalizacyjnej podłączone było 51,8 proc. budynków mieszkalnych, 0,6proc. więcej niż przed rokiem (w miastach 75,3 proc. w miastach i 37,7 proc. na obszarach wiejskich).

Wzrosła więc ilość ścieków odprowadzonych od gospodarstw domowych siecią kanalizacyjną w 2020 r. wyniosła 1 002,6 hm sześc. (w miastach – 869,6 hm sześc., a na obszarach wiejskich – 133,0 hm sześc.) i wzrosła w porównaniu z 2019 r. o 23,1 hm sześc. (odpowiednio o 17,2 hm sześc. i 5,8 hm sześc.).

Liczba przydomowych systemów do odprowadzania ścieków. Na koniec 2020 r. było ich 2 427 800 szt. Aż 87,8 proc. (2 132 300 szt.) to zbiorniki bezodpływowe, a 12,2 proc. (295 400) przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ilości ścieków bytowych odebranych ze zbiorników bezodpływowych w ciągu 2020 r. wyniosła 40,9 dam sześc., z czego w miastach – 8,9 dam sześc. (21,7 proc. ilości ogółem) a na obszarach wiejskich – 32,0 dam sześc. (78,3 proc.).

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej osiągnęła 313,4 tys. km, a liczba przyłączy – prawie 5,9 mln szt. „W porównaniu z 2019 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 2,5 tys. km (o 0,8 proc.), jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 113,7 tys. sztuk (o 2 proc.)” – informuje GUS.

Na terenach wiejskich zlokalizowane było około 77 proc. długości sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 62proc. przyłączy do budynków mieszkalnych. W porównaniu z rokiem 2019 długość sieci wodociągowej na terenach wiejskich wzrosła o 1,8 tys. km (o 0,7 proc.) i wyniosła 241,4 tys. km., a liczba przyłączy – o 73,3 tys. sztuk (o 2 proc.).

W miastach przybyło ponad 0,7 tys. km nowej sieci (wzrost o 1 proc.) i jej długość wyniosła 72 tys. km, zaś liczba przyłączy wzrosła o 40,5 tys. sztuk (o 1,8 proc.).

W układzie województw największy przyrost sieci wodociągowej rozdzielczej nastąpił w województwach: małopolskim – o 368,3 km, mazowieckim – o 293,1 km i wielkopolskim – o 244,3 km, zaś najmniejszy wystąpił w województwie opolskim – 29,5 km oraz dolnośląskim – o 37,4 km.

Rozwój infrastruktury wodociągowej wpływa też na zagęszczenie sieci. W 2020 r. wyniosło ono 100,2 km na 100 km kw. i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się o 0,8 km na 100 km kw.

Największe nadal utrzymuje się na terenie województwa śląskiego – 179,7 km na 100 km kw. (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,9 km na 100 km kw.) i małopolskiego – 142,7 km na 100 km kw. (wzrost o 2,5 km na 100 km kw.), najmniejsze zaś w województwie zachodniopomorskim – 50 km na 100 km kw. (wzrost o 0,3 km na 100 km ) i lubuskim – 51,3 km na 100 km kw. (wzrost o 0,5 km na 100 km2).

Na koniec 2020 r. odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej obniżył się w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 84,4 proc. W miastach odnotowano wzrost o 0,1 p.proc., a na obszarach wiejskich spadek o 0,8 p.proc.

W 2020 r. zużycie wody przez gospodarstwa domowe wyniosło 1 299,9 hm sześc. i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się o 7,7 hm sześc. (o 0,6 proc.), zaś przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa domowe przypadające na 1 mieszkańca wyniosło 33,9 m sześc. i w porównaniu z 2019 r. zwiększyło się o 0,2 m sześc. Na obszarach wiejskich zużycie wody na jednego mieszkańca wzrosło o 0,1 m sześc., a w miastach odnotowano wzrost o 0,3 m sześc.

Czytaj więcej

Skomentuj