Agresja Rosji na Ukrainę skutkuje wieloma kryzysowymi sytuacjami w różnych branżach i dziedzinach. Nie inaczej jest w drogownictwie. Świadczy o tym treść pisma Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa do Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego z 20 kwietnia 2022 r.

W piśmie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa czytamy, że:

„Działając w imieniu organizacji skupiającej znaczącą liczbę przedstawicieli rynku budowlanego w zakresie infrastruktury drogowej w Polsce czujemy się zobowiązani poinformować o wyjątkowo poważnej sytuacji wykonawców zamówień publicznych w zakresie umów o roboty budowlane, która jest następstwem skutków zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Chcemy też prosić Pana Premiera o przygotowanie systemowego rozwiązania dla sektora budownictwa w Polsce”.

Wzrost cen i usług

OIGD wskazuje m.in. na to, że ostatnie tygodnie przyniosły wyjątkowo gwałtowny, a przede wszystkim nieprzewidywalny wzrost cen materiałów i usług koniecznych do realizacji umów dla większości inwestycji budowlanych. Także tych realizowanych w trybie zamówień publicznych i dotyczących infrastruktury drogowej.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest, jak zauważa OIGD, drastyczny wzrost cen asfaltu, paliw, a w przypadku stali, także spadek dostępności tego materiału.

Powyższe problemy dotykają zarówno wykonawców, jak i podwykonawców, a więc w szczególności podmioty z sektora małej i średniej przedsiębiorczości (MŚP), realizujących umowy inwestycyjne i utrzymaniowe dotyczące infrastruktury drogowej.

Konieczne rozwiązania systemowe

Sposobem rozwiązania powyższych problemów, w opinii Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, mogą być ujednolicone i wystarczająco efektywne rozwiązania systemowe. Szczególnie takie, które redukować będą wysokie obecnie ryzyko indywidualnych, nieustrukturyzowanych rozstrzygnięć w zakresie modyfikowania zobowiązań umownych, a szczególnie tych uzależnionych od poszczególnych partykularnych postanowień zawartych w konkretnych umowach.

Ryzyko długich procesów

W opinii OIGD, kolejne zagrożenie wiąże się z wysoce prawdopodobną koniecznością rozstrzygania sporów wynikających z następstw wojny na drodze sądowej. Na co podmioty branżowe mogą nie mieć żadnego wpływu i co najprawdopodobniej wiązać się będzie z długotrwałym oczekiwaniem na odzyskanie poniesionych kosztów.

Kolejną przesłanką do podjęcia systemowych działań przez Rząd jest bardzo prawdopodobna, dalsza eskalacja ukraińskiego kryzysu, co rodzi konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań zmierzających do minimalizacji strat dla przedsiębiorców wynikających z konieczności odstąpienia od zawartych umów. A to w sposób bezpośredni skutkować może opóźnieniem inwestycji z uwagi na konieczność wyłonienia nowego wykonawcy. Kolejny skutek to znaczący wzrost całkowitego kosztu inwestycji.

Ustandaryzowana formuła waloryzacyjna 

W opinii OIGD, konsultowanej ze współpracującymi z nią przedsiębiorcami, najbardziej efektywnym rozwiązaniem może być wprowadzenie ustandaryzowanej formuły waloryzacyjnej dla zamówień na roboty budowlane związane z infrastrukturą drogową, z jednoczesnym jej dostosowaniem do obserwowanych trendów cenowych oraz alokacją ryzyka zmiany cen.

20-procentowy limit waloryzacji umów

„Przenosząc powyższe założenia na poziom postulatów, wskazujemy na konieczność zmodyfikowania funkcjonujących formuł waloryzacyjnych (względnie ich wprowadzenie – w przypadku umów nieposiadających takiego mechanizmu), nakierowanych na stosowanie jednolitego wzoru ustalanego w oparciu o koszyk kluczowych wskaźników cenowych odzwierciedlających charakterystykę danej inwestycji, przewidującego limit waloryzacji nie niższy niż 20 proc. ceny umownej, przy jednoczesnym braku stałego współczynnika korekty wskaźników dla odzwierciedlenia alokacji ryzyka związanego z następstwami konfliktu w Ukrainie” – czytamy w piśmie Izby do premiera.

Czy premier pomoże?

W załączeniu do wniosku, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa przedstawiła szczegółowy opis postulowanego rozwiązania oraz rozwiązania wariantywne, uwzględniające dodatkowe mechanizmy współkształtowania sytuacji rynkowej przez stronę publiczną m.in. poprzez subwencjonowanie lub operowanie ceną stałą.

Zakłada się też obligatoryjność zmiany wynagrodzenia wykonawcy, w tym waloryzacji wynagrodzenia z uwzględnieniem proponowanych przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa zasad. Pod wnioskiem podpisy złożyli: prezes Zarządu OIGD Barbara Dzieciuchowicz i prezydent Izby Przemysław Klonowski.

Jaka będzie reakcja rządu? Powinniśmy dowiedzieć się niebawem.

Czytaj więcej

Skomentuj