Trzy projekty z zakresu modernizacji infrastruktury zaopatrywania w wodę pitną zostały dofinansowane przez NFOŚiGW ze środków krajowych. Kwota 7,6 mln zł w formie niskooprocentowanych pożyczek zostanie wykorzystana przez beneficjentów – Zakład Usług Komunalnych Energokom Sp. z o.o., Gminę Czaplinek oraz Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. Dzięki tym pieniądzom zostaną przeprowadzone inwestycje w Rakszawie (woj. podkarpackie), Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) oraz Koźminie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie). W sumie zaplanowane zadania będą kosztowały ok. 9,4 mln zł.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody zostanie zrealizowana przez ZUK Energokom w Rakszawie jako inwestycja celu publicznego. Pozwoli to na poprawę procesu uzdatniania wody oraz zaspokojenie zwiększającego się zapotrzebowania. Na co dzień stacja produkuje wodę do wodociągu gminnego zasilającego w wodę miejscowości Rakszawa i Węgliska oraz w okresie szczytowego zapotrzebowania lub w stanach awaryjnych Wydrze i Rakszawa-Rąbane, a także części miejscowości Trzeboś, w gminie Sokołów Małopolski, Dąbrówki w gminie Czarna oraz miasto Łańcut. Rozbudowa stacji uzdatniania wody będzie polegać na zamontowaniu urządzeń i instalacji niezbędnych dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych, jakościowych i ekonomicznych. Posłuży temu m.in. modernizacja istniejącego układu technologicznego. Zdemontowana zostanie nieczynna instalacja w budynku stacji i uruchomiona nowoczesna technologia uzdatniania wody.
W wyniku modernizacji ponad 6400 osób będzie mogło skorzystać z lepszego zaopatrzenia w wodę. Będzie to jednocześnie efekt ekologiczny projektu. Dofinansowanie z NFOŚiGW sięgnie tu 4,5 mln zł.

Czaplinek

Projekt gminy Czaplinek to przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody przy ul. Akacjowej w Czaplinku, Gmina dostanie ok. 1,3 mln zł wsparcia z NFOŚiGW. Pieniądze pomogą zagospodarować i rozbudować istniejące (choć nie funkcjonujące obecnie) ujęcie wodne. Przebudowane zostaną instalacje technologiczne w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody, przewidziano również wybudowanie zbiornika retencyjnego (o pojemości 100 m3). Sam budynek stacji zostanie wyremontowany. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa systemu zaopatrzenia w wodę u wszystkich obecnych odbiorców w miejscowościach Czaplinek, Łąka, Niwka, Siemczyno, Wrześnica, Kołomąt. Usprawni się dostarczanie wody do nowych odbiorców, mieszkańców Kołomąt i Nowego Drawska. Dzięki modernizacji ponad 7600 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Koźmin Wielkopolski

Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. za ok. 1,8 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW przeprowadzą inwestycję pn. „Wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 2b, likwidacja nieeksploatowanego otworu studziennego nr 2a wraz z aktualizacją i ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych miejskiego ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich przy ulicy Wierzbowej w Koźminie Wielkopolskim”. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług z terenu gminy Koźmin Wielkopolski przed brakiem wody, bądź zachwianiem wydajności w ujęciach służących do jej wydobycia. Inny ważny cel to poprawa jakości dostarczanej wody. Nie bez znaczenia będzie także konieczność zapewnienia należytej gospodarki zasobami wodnymi w przypadku pożarów wywołanych m.in. zmianami klimatycznymi. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie ujęcia wody. Projektowany otwór studzienny będzie miał głębokość 305 m (głębokość studni to 304 m) i ujmie jurajską warstwę wodonośną. Będzie pełnił jednocześnie rolę otworu zastępczego dla likwidowanego starego ujęcia. Całość pozwoli zabezpieczyć dostawy wody na cele socjalno-bytowe oraz komunalne  mieszkańców miasta Koźmin i okolicznych miejscowości w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat. Dzięki inwestycji liczba osób objętych ochroną (inną niż przeciwpowodziowa) sięgnie niemal 13 tys. Pieniądze, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na wsparcie projektów pochodzą z programu „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.

Czytaj więcej

Skomentuj