Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje ze środków unijnego Funduszu Spójności inwestycje wodno-kanalizacyjne w ośmiu polskich aglomeracjach. Wszystkie przedsięwzięcia będą kosztowały łącznie ponad 236 mln zł.

Wsparte finansowo zostaną projekty w Górze Kalwarii (woj. mazowieckie), Rudzie Śląskiej (woj. śląskie), Malborku (woj. pomorskie), Ustce (woj. pomorskie), Kościerzynie (woj. pomorskie), Kolnie (woj. podlaskie) oraz Mińsku Mazowieckim i Węgrowie (woj. mazowieckie).

NFOŚiGW przekaże samorządowi ponad 23 mln zł dotacji na projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 44 304 433 zł, a dotacja z UE to 23 058 506 zł. W planach projektu przewidziano kilka inwestycji: wybudowanie kanalizacji sanitarnej o dł. 0,35 km oraz przebudowanie już eksploatowanej, na dł. 2,71 km, a także unowocześnienie sieci wodociągowej na tym samym odcinku. Zaplanowano też modernizację stacji uzdatniania wody. Prace przy sieci wodociągowej pomogą uzyskać 1 145 748 m sześciennych uzdatnionej wody na rok.
Inwestycja obejmie również unowocześnienie oczyszczalni ścieków komunalnych – zarówno ścieżki ściekowej, jak i osadowej. W wyniku tych działań przetwarzanych będzie 0,5 tys. ton suchej masy komunalnych osadów ściekowych na rok. Projekt zostanie zakończony w grudniu 2022 r. Efekty ekologiczne zostaną osiągnięte do końca 2023 r.

Projekt wodno-kanalizacyjny pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” przeprowadzi rudzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Otrzymało na inwestycje prawie 4 mln zł dotacji. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie niemal 4 km, a do końca zakończenia robót, czyli do 31 grudnia 2020 r., 380 nowych użytkowników skorzysta z nowej infrastruktury. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 8 378 292 zł, z czego dotacja stanowi dokładnie 3 890 943 zł.

Prawie 5 mln zł dofinansowanie na projekt pn. „Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi” otrzymało z NFOŚiGW Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W aglomeracji Malbork rozpocznie się budowa ponad 3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Do kasy Malborka wpłynie unijna dotacja w wysokości 4 988 022 zł. Koszt całkowity projektu to 9 538 504 zł.

Planowane unowocześnienie zaplecza wodno-kanalizacyjnego umożliwi skorzystanie z nowej sieci sanitarnej 310 osobom. Ponadto wybudowane zostanie 0,98 km sieci wodociągowej, a przebudowa obejmie jej istniejącą część o długości 1,87 km. Równoległe zmodernizowanie funkcjonującej oczyszczalni ścieków pozwoli zachować bezpieczeństwo sanitarne w całym regionie. Inwestycja zostanie ukończona pod koniec 2019 r., a efekt ekologiczny będzie osiągnięty do 31 grudnia 2020 r.

Ponad 22,5 mln unijnej dotacji z NFOŚiGW otrzyma Ustka na poprawienie efektywności gospodarki ściekowej na swoim terenie. Beneficjentem jest przedsiębiorstwo Wodociągi Ustka Sp. z.o.o., które przeprowadzi wszystkie prace zaakceptowane przez NFOŚiGW w biznesplanie projektu.

Dzięki inwestycji na terenie miejscowej oczyszczani ścieków nastąpi modernizacja przeróbki osadów ściekowych i instalacji do wytwarzania z nich biogazu. Poprawi się także przepustowość i jakość przetworzonych ścieków. Ilość suchej masy osadów ściekowych poddawanych przetwarzaniu wyniesie 0,65 tys. ton na rok. Prace modernizacyjne zostaną zakończone pod koniec lipca 2022 r. a efekt ekologiczny ma być uzyskany już 14 lipca 2023 r.

Dzięki unijnemu wsparciu z NFOŚiGW w wysokości ponad 9 mln zł będzie możliwe przeprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 18 275 948 zł, a dotacja stanowi 9 270 525 zł. Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2021 r. W oczyszczalni ścieków nastąpi modernizacja pozwalająca na lepszą przeróbkę i wykorzystanie osadów ściekowych. Osiągnięcie efektu ekologicznego jest oczekiwane do końca grudnia 2022 r.

Unijne dofinansowanie otrzyma także Kolno w województwie podlaskim. Prawie 7 mln zł zostanie przekazane z NFOŚiGW jako bezzwrotna pomoc finansowa dla projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Kolno”. Całkowity koszt inicjatywy wyniesie 13 331 328 zł. Dotacja to 6 908 892 zł. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę 0,6 km sieci wodociągowej oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. W rezultacie 40 nowych użytkowników ma korzystać z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Ważnym etapem projektu będzie rozbudowa i unowocześnienie oczyszczalni ścieków. Budowa układu auto-termicznej tlenowej stabilizacji osadu wraz z odzyskiem energii cieplnej pozwoli na bezpieczną utylizację ścieków i efektywne wykorzystanie uzyskanej energii cieplnej – będą nią ogrzewane obiekty oczyszczalni.

Kwotą ponad 43 mln zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze dwa projekty wodno-kanalizacyjne Mińska Mazowieckiego. Przedsięwzięcie pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki” zostało wsparte kwotą 39 796 151 zł subwencji (koszt całkowity projektu to 78 660 164 zł).

Plan inwestycji zakłada przebudowę części osadowej oczyszczalni ścieków, w tym instalacji do wytwarzania biogazu z osadów ściekowych oraz wykorzystanie go do produkcji ciepła. Następnie, obok budowy nowej stacji uzdatniania wody przy ul. Mireckiego, zostanie zmodernizowana już pracująca stacja „Kędzierak” przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim. Praca obu baz ma być wsparta wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową. Koniec realizacji grupy zadań przewiduje się na koniec czerwca 2022 r. a osiągnięcie pełni efektu ekologicznego na 14 lipca 2023 r.

Drugi projekt pn. „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – etap II” otrzymał unijne dofinansowanie NFOŚiGW w wysokości 3 530 322 zł (koszt całkowity inwestycji to 6 811 445 zł). W tym wypadku działania mają być realizowane do 31 lipca 2020 r. i polegać będą na budowie i modernizacji kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4,80 km oraz budowie wodociągu (0,77 km). Po oddaniu gotowego zaplecza 846 osób skorzysta ze zmodernizowanej sieci sanitarnej, natomiast 570 nowych odbiorców będzie cieszyć się ulepszonym zaopatrzeniem w wodę. Pełny efekt ekologiczny będzie osiągnięty do 14 sierpnia 2021 r.

Ponad 7 mln zł dotacji otrzyma Węgrów na projekt pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 13 869 351 zł, a dotacja: 7 346 104 zł.

W zakres planowanych działań wchodzi budowa sieci kanalizacyjnej o długości 13,17 km, a także rozwinięcie infrastruktury wodociągowej: budowa sieci wodociągów na dystansie 1,12 km oraz ich przebudowa na długości 0,27 km. W planach jest również modernizacja stacji uzdatniania wody w Węgrowie oraz uruchomienie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Z rozbudowanej kanalizacji skorzysta 1031 nowych użytkowników, a z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 69 kolejnych odbiorców. Wszystkie prace przy przedsięwzięciu potrwają do 31 marca 2021 r. Pełny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do 14 kwietnia 2022 r.

Wszystkie projekty wpisują się w działania zapewniające ochronę środowiska naturalnego, także pod kątem przeciwdziałania ewentualnym katastrofom ekologicznym. Spełnią one także wymogi Dyrektywy Rady 91/271/EWG i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Wszystkie przedsięwzięcia będą kosztowały łącznie ponad 236 mln zł, a dotacje przekazane przez NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosą ponad 121 mln zł.

źródło: NFOŚiGW

Czytaj więcej

Skomentuj