Pleszew w Wielkopolsce zrealizuje drugi etap uporządkowania gospodarki ściekowej. Inwestycja o wartości ponad 11 mln zł otrzymała dotację z unijnego Funduszu Spójności.

Ponad 6 mln zł dofinansowania przekaże Pleszewowi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 2020 r. Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie będzie porządkowało swoją sieć kanalizacyjną. To drugi projekt tego miasta, który uzyskał dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020.

Umowa podpisana

Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki umowie zawartej 4 kwietnia 2018 r., którą podpisali: prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie Grzegorz Knappe w obecności burmistrza i zastępcy burmistrza Pleszewa – Mariana Adamka i Arkadiusza Ptaka.

Źródłem dotacji dla projektu będzie działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla której Narodowy Fundusz – na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska – jest instytucją wdrażającą.

Pleszew porządkuje kanalizację

Projekt obejmuje: remont i przebudowę kanału ogólnospławnego wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej (o długości około 2 km), przebudowę 3 km sieci wodociągowej oraz wymianę sieci gazowej wraz z urządzeniami na oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące. Inwestycja umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej 15 nowych użytkowników. Tyle samo osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków.

W czerwcu 2016 r. wsparcie otrzymało inne przedsięwzięcie wodociągowe tej gminy pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew”, którego całkowite koszty oszacowano na blisko 20 milionów złotych, a dotacja wyniosła ponad połowę tej kwoty (ponad 10 mln zł).

Czytaj więcej

Skomentuj